Palma-de-Mallorca (PMI) - Arrivals


Airports in Belgium
Flight Departure Arrival Day
JAF1401 08:30 17:30 Su, Fr
TB1401 09:25 11:05 Fr
Flight Departure Arrival Day
FR9339 16:25 12:00 Su, Mo
Flight Departure Arrival Day
SN3765 14:15 16:10 Su
SN3769 19:45 22:00 Sa
SN1087 06:05 08:20 Mo
Liege
Flight Departure Arrival Day
OR1507 19:15 21:50 Su
OR1503 17:55 20:30 Mo, Tu, Sa
OR1505 18:00 12:00 Su, Fr
JAF1431 05:55 08:25 Th
Flight Departure Arrival Day
JAF1441 06:20 15:15 We
JAF1411 07:30 19:05 Tu

Airports in Bulgaria
Sofia
Flight Departure Arrival Day
FR957 10:35 12:25 We

Airports in Denmark
Flight Departure Arrival Day
D83716 08:55 12:00 We
Flight Departure Arrival Day
FR8497 18:15 13:15 Mo, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
SK585 14:45 09:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
D83664 06:05 09:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR2881 21:05 00:05 Sa
SK2811 07:45 09:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SK2587 15:30 18:35 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
D83666 17:30 20:30 Mo, We, Fr, Sa
VY1911 20:25 23:30 Tu, We
IB5161 20:10 23:15 We

Airports in Finland
Flight Departure Arrival Day
AY1711 05:55 08:55 Th
D82894 09:30 12:30 We

Airports in France
Flight Departure Arrival Day
U21057 21:10 23:00 Th
U21055 09:30 11:25 Su, Mo, Tu, Sa
U21059 16:00 17:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW6811 11:00 13:00 Mo, Tu, We, Th, Fr
U21069 13:40 15:30 Tu
U21063 21:00 22:50 We
Flight Departure Arrival Day
VY1228 15:10 16:35 We
U27455 09:15 10:40 Th, Sa
VOE2442 15:15 12:55 Su
V72442 15:15 12:55 Su
FR6550 16:55 18:00 Mo, Th
Flight Departure Arrival Day
VOE2492 18:45 20:50 We
Lyon
Flight Departure Arrival Day
VY1224 13:15 11:10 Su, Mo
U24363 21:30 20:50 Su, Mo, Tu, Fr
VOE2622 14:45 16:45 Mo
TO4840 19:25 14:35 Su, Sa
Flight Departure Arrival Day
FR5199 14:15 18:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VOE2474 19:40 17:50 Su
FR5201 10:05 11:15 Su
VY1233 13:20 14:35 Mo, Fr
Nantes
Flight Departure Arrival Day
V72830 20:40 22:25 Su, Tu, We, Th
V72800 15:30 07:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY2979 12:35 14:15 Tu, Fr, Sa
TO4812 10:05 11:50 Mo, Fr
Nice
Flight Departure Arrival Day
U21667 09:30 10:50 Mo, Fr, Sa
IB8229 09:45 11:05 Su, Mo, Th, Sa
Flight Departure Arrival Day
FR717 15:05 21:35 We, Th, Sa
Flight Departure Arrival Day
U23833 21:10 23:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF1658 14:30 19:40 Su, Mo, Tu, Fr
DL8247 14:30 16:30 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
JU7819 14:30 16:30 Su, Mo, Tu, Fr
KL3570 14:30 16:30 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
AF1478 09:05 11:00 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL2064 08:45 14:25 Su, Mo, Sa
AF1562 12:55 14:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DL8274 12:55 14:25 Su, Mo
KL2400 14:35 16:30 Mo
Flight Departure Arrival Day
TO4714 10:40 12:35 Su, Mo
TO4720 20:50 23:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF7314 17:45 19:30 We, Th
VY6938 08:55 08:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY6950 18:25 20:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TO4712 09:55 11:50 Su, Th
TO4718 18:05 18:05 Su, Tu, We, Sa
UX1298 17:40 19:25 Su, Mo, Th, Fr
AF4842 17:40 19:25 Su, Th, Fr
IB5942 06:45 08:35 Mo, Th
IB5954 18:25 20:25 Mo, Tu, We, Th
TO4710 16:10 18:05 Mo
Flight Departure Arrival Day
FR4239 13:30 15:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
U21727 08:40 16:40 Su, Mo, Th, Fr, Sa

Airports in Great Britain
Flight Departure Arrival Day
FR2162 18:25 22:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LS1319 12:15 20:25 Sa
FR2060 08:20 11:40 Su, Sa
TOM7758 21:25 00:50 Mo
LS1287 19:25 23:05 Su, Mo, Tu, Th, Fr, Sa
LS1275 08:00 11:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TOM7682 17:05 20:30 Sa
TOM7180 20:50 00:15 Tu
TOM7226 06:00 09:25 We
TOM7244 06:30 09:55 We
TOM7302 07:30 11:30 Th
TOM7592 23:30 02:55 Sa
Flight Departure Arrival Day
FR5942 11:00 00:30 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TOM6602 09:40 10:50 Su, Sa
FR829 17:35 18:50 Sa
TOM6728 08:30 09:40 Su
TOM6204 09:20 10:30 Tu, We
Flight Departure Arrival Day
FR8234 08:45 12:00 Su, We
LS1871 07:30 09:35 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
U26041 12:45 16:00 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
FR8244 17:50 09:45 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
U26045 19:55 23:40 Su, We, Th
U26039 06:00 09:20 Tu, We, Th, Fr
U26043 20:25 23:45 Tu
Flight Departure Arrival Day
TOM6634 07:05 10:20 Sa
TOM6720 07:05 10:20 Su
VY1243 20:10 23:30 Sa
TOM6232 06:00 09:15 Tu, We
TOM6276 22:40 01:55 We
TOM6492 06:00 09:15 Th
TOM6548 06:10 09:25 Fr
Flight Departure Arrival Day
FR6601 17:20 20:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR6031 07:00 14:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LS601 06:00 11:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LS603 19:15 22:50 We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LS227 19:25 21:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LS237 09:05 12:50 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
LS257 07:00 10:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR2326 20:55 00:30 Mo, Tu, We, Fr, Sa
FR2310 17:55 21:30 Th, Sa
LS229 09:05 20:45 Mo, Tu, Fr
Flight Departure Arrival Day
FR9592 18:00 21:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
BA8483 09:05 11:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
BA2227 21:10 23:30 Sa
BA8485 16:00 14:20 Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
BA2876 08:00 11:30 Su, Th
TOM4658 12:55 16:10 Sa
BA2568 16:10 19:40 Su, Mo, Fr
TOM4600 08:25 11:40 Su, Sa
BA2878 15:10 18:35 Mo, Tu, We, Fr, Sa
TOM4758 21:15 00:30 Mo
TOM4686 22:15 01:30 Mo
TOM4132 20:35 23:50 Mo, Tu
TOM4230 06:15 09:30 Tu, We
TOM4254 07:30 10:50 Tu, We
TOM4274 22:55 02:10 We
TOM4384 06:00 09:10 We, Th
TOM4414 07:00 10:15 Th
TOM4514 21:45 01:00 Sa
Flight Departure Arrival Day
TOM5626 07:50 11:10 Su, Sa
U22271 06:00 09:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
U22273 10:15 17:10 Su, Mo, Th, Fr, Sa
U22277 19:40 23:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
W95125 07:10 10:45 Th
U22275 19:30 23:15 We, Th, Fr
TOM5330 18:30 21:50 We, Th
TOM5208 07:20 10:40 We
Flight Departure Arrival Day
U27421 21:30 22:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
FR8386 13:35 17:00 Tu, We, Fr, Sa
LS1529 05:55 09:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LS1497 19:40 22:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR27 18:40 20:50 Su, Mo, Tu, We, Th
LS1541 08:45 12:15 Su, Sa
LS1487 13:00 10:20 Su, Mo
FR1202 07:15 10:50 Mo, Tu, Th, Fr
X3618 06:00 16:30 We
TOM5610 07:55 11:30 Sa
Flight Departure Arrival Day
TOM2622 07:45 11:25 Su
LS953 08:15 12:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LS831 06:30 10:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR3441 06:25 11:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LS1745 08:00 12:00 Th, Fr, Sa
U21915 19:30 23:10 Tu, Th, Fr, Sa
LS785 18:20 19:50 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
FR9036 12:55 13:30 Su, Mo, Tu, Th, Fr, Sa
U21913 16:55 20:40 Su, Tu, We
FR3445 15:50 20:45 Tu, We, Th, Sa
RK3445 17:30 21:00 Mo, Th
U21911 06:05 09:20 Mo, Tu, We, Th, Fr
LS1759 17:30 20:40 Mo
TOM2170 22:55 02:30 Tu, We
LS925 17:55 22:00 Tu, We, Th, Fr
TOM2228 06:10 09:45 We
TOM2240 07:20 10:55 We
TOM2318 06:25 10:00 Th
TOM2368 19:20 22:55 Th
Flight Departure Arrival Day
TOM1536 23:00 02:40 Su, Sa
LS533 18:10 12:15 Su, Mo, We, Th, Fr, Sa
LS531 07:00 10:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR2347 08:30 12:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TOM1628 06:00 09:35 Sa
TOM1708 06:30 10:10 Su
TOM1158 07:00 09:45 Mo
TOM1232 07:20 11:00 Tu, We
LS523 08:05 12:00 Th
Flight Departure Arrival Day
TOM5662 07:40 11:05 Su
TOM5248 06:00 09:25 Tu, We
Flight Departure Arrival Day
TOM3206 06:05 09:45 We
Flight Departure Arrival Day
BA2903 07:35 11:25 Su, Sa
BA2901 14:50 18:10 Su
Flight Departure Arrival Day
FR5988 09:50 13:35 We
Flight Departure Arrival Day
BA512 13:55 11:25 Su, Mo, Th
BA2572 14:30 19:05 Su, Mo
QR5930 06:40 10:10 We, Sa
BA2570 09:05 12:35 Su, We, Th, Sa
BA450 12:55 15:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB7454 12:55 15:55 Su, Mo, Fr
BA496 08:15 11:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
QR9686 08:15 11:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
QR9687 12:55 15:55 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB7722 07:35 13:15 Mo

Airports in Holland
Flight Departure Arrival Day
DL7500 06:55 15:50 We
DL9185 13:35 16:05 Mo, Tu, We, Fr
KL2679 05:40 15:20 Su, Mo, We
OR1503 17:45 20:30 Mo, Tu, Th, Sa
DL7482 16:15 09:10 Su
HV5627 05:40 15:20 Su, Mo
KL1679 13:35 16:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
U27953 16:45 09:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
HV5623 05:05 07:30 Fr, Sa
DL7493 12:15 14:40 Sa
KL2675 05:05 07:30 Fr, Sa
HV5621 05:00 07:25 Tu, We, Fr, Sa
DL7489 13:20 15:45 Sa
KL2551 06:25 21:50 Fr, Sa
DL9314 13:35 16:05 Su
VY2902 18:25 21:00 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
CND119 16:20 18:40 Mo
OR1501 07:50 10:35 Mo
HV5625 05:00 07:25 Mo
OR1507 19:05 10:10 Tu, We
HV5631 06:40 09:05 We
Flight Departure Arrival Day
FR3532 13:20 14:40 Su, Mo, Sa
HV6975 16:45 22:05 Su, We
HV6511 11:05 15:30 Tu
Flight Departure Arrival Day
OR1545 16:05 18:55 Su, Mo
Flight Departure Arrival Day
HV6193 19:35 13:50 Su, We, Th, Sa
HV6191 18:55 21:10 Th

Airports in Ireland
Cork
Flight Departure Arrival Day
FR7887 14:20 10:35 Mo, We
EI860 19:00 22:30 We, Th
Dublin
Flight Departure Arrival Day
EI738 19:10 22:55 Sa
TOM1680 08:30 12:20 Su
FR6187 06:55 21:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR9997 19:30 12:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EI736 16:30 20:15 Mo, Tu, We, Th
TOM1196 05:55 09:55 Mo
TOM1272 06:00 09:50 Tu, We
TOM1392 06:00 09:45 We
TOM1470 05:45 09:35 Th
Knock
Flight Departure Arrival Day
FR7374 11:30 13:15 Fr
Flight Departure Arrival Day
FR1168 10:55 14:35 Su, We

Airports in Iceland
Flight Departure Arrival Day
NO5902 15:00 17:30 Fr

Airports in Italy
Bari
Flight Departure Arrival Day
VOE3977 11:20 13:50 We
Flight Departure Arrival Day
FR3484 10:25 12:00 Su, We, Sa
Flight Departure Arrival Day
FR1560 16:55 17:15 Mo, Fr
Flight Departure Arrival Day
DL7493 08:35 14:40 Sa
Flight Departure Arrival Day
FR9170 10:35 10:35 Th
FR5655 20:35 08:10 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
FR8962 10:00 17:50 We
Flight Departure Arrival Day
AZ50 12:20 12:40 Tu, We
U22751 13:05 14:45 Tu, Sa
Flight Departure Arrival Day
U22747 21:10 20:00 Su, Tu
U22737 09:30 11:15 Su
U22739 07:55 08:55 Tu, We
FR1580 12:40 12:15 Su, Mo, Sa
NO7874 18:10 19:50 Mo
U22749 15:35 17:20 We
NO4328 10:00 19:40 Th
Naples
Flight Departure Arrival Day
U24845 09:30 16:45 Su, Mo, Tu, We
FR7167 11:00 12:50 Tu
Flight Departure Arrival Day
IB8199 19:25 20:40 Mo
Flight Departure Arrival Day
FR7206 13:55 12:30 Su, Mo, Tu, We, Th
Flight Departure Arrival Day
W68321 11:45 17:30 Su, We, Sa
VY6221 13:50 15:35 Sa
AZ88 14:05 15:10 Mo, Tu, We, Sa
QR5537 11:00 09:25 Tu, Th
Turin
Flight Departure Arrival Day
FR6581 21:45 23:20 Su, Sa
Venice
Flight Departure Arrival Day
W65445 20:15 22:35 Mo
Verona
Flight Departure Arrival Day
FR3860 21:25 23:15 Su, Th, Sa

Airports in Luxembourg
Flight Departure Arrival Day
LG601 06:00 07:55 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LG621 11:05 14:10 Su, Mo, Sa
FR2177 22:05 00:05 Su, Mo, Tu, We, Th
LG619 17:55 19:55 Mo, Tu

Airports in Northern Ireland
Flight Departure Arrival Day
LS361 15:25 11:50 Su, Mo, Th, Sa
U26713 09:45 14:20 Th, Fr, Sa
U26711 20:50 00:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Norway
Flight Departure Arrival Day
SK7537 07:30 11:25 Fr
Flight Departure Arrival Day
SK7531 07:25 11:00 Su
DY1734 08:35 12:05 Su, Mo, Tu, We, Th
DY1736 16:00 19:45 Fr, Sa
SK4691 09:35 10:20 Su, Mo, Tu, We, Th
FS1270 08:45 10:45 Th
DY8434 18:15 21:40 Th
Flight Departure Arrival Day
FR959 20:05 23:30 Su, We
Flight Departure Arrival Day
DY1776 05:30 08:45 Sa
SK7541 05:55 09:05 Tu
Flight Departure Arrival Day
SK7539 06:00 10:00 Fr

Airports in Austria
Graz
Flight Departure Arrival Day
EW6871 09:20 11:35 Su, Th
Flight Departure Arrival Day
EW5648 17:25 19:35 Sa
Linz
Flight Departure Arrival Day
EW6867 17:15 19:30 Mo
Flight Departure Arrival Day
EW4368 17:15 13:30 Mo, Tu, We, Th, Fr
Vienna
Flight Departure Arrival Day
OS433 10:50 13:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR104 11:05 13:00 Su, Mo, Th, Fr, Sa
FR500 06:35 19:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR9700 12:40 15:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
OS435 15:05 17:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR502 17:05 20:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1170 17:45 20:05 Mo
FR488 09:50 12:10 Tu, We, Th, Fr

Airports in Poland
Flight Departure Arrival Day
FR8031 18:00 19:45 Tu, Sa
Flight Departure Arrival Day
W61183 17:25 20:20 Mo, We, Th, Fr
Poznan
Flight Departure Arrival Day
FR955 17:15 20:10 Sa
Flight Departure Arrival Day
FR2876 20:10 23:30 Su, Tu, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
W61327 15:35 18:30 Mo

Airports in Portugal
Porto
Flight Departure Arrival Day
FR7802 19:45 15:00 Tu, We, Th, Fr, Sa
Lisbon
Flight Departure Arrival Day
VY3437 21:45 00:35 Su, Mo, Th, Fr

Airports in Romania
Flight Departure Arrival Day
0B1991 15:15 17:30 We
Flight Departure Arrival Day
W63419 05:55 08:00 Sa

Airports in Scotland
Flight Departure Arrival Day
TOM1664 06:50 10:55 Su, Sa
TOM1212 06:55 10:55 Tu, We
TOM1324 06:15 10:20 We, Th
Flight Departure Arrival Day
LS717 06:30 10:35 Su, Mo, Tu, Th, Fr, Sa
BA2347 07:20 11:30 Su, Sa
FR6656 07:40 11:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
FR9189 19:30 23:25 Mo, Tu, We
TOM1214 15:25 19:20 Tu
Flight Departure Arrival Day
FR696 07:05 11:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
LS189 07:00 11:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TOM1678 15:20 19:15 Sa
LS139 17:40 12:00 Su, Mo, Sa
TOM1104 17:30 21:25 Mo, Tu
TOM1218 09:05 13:00 Tu, We
TOM1588 07:15 11:10 Fr

Airports in Sweden
Flight Departure Arrival Day
SK1815 06:30 09:40 Th
Flight Departure Arrival Day
SK1805 06:00 09:50 Su, Mo, Tu, We, Th
SK2805 17:05 20:45 Sa
D84213 13:35 18:45 Sa
D84211 06:30 10:40 Mo, Tu, We, Th
EW4612 05:20 18:40 Mo, Tu, We, Th, Fr
SK1809 14:55 19:30 Mo, Tu, Fr

Airports in Switzerland
Bern
Flight Departure Arrival Day
2L222 16:30 18:25 Su, Th
Geneva
Flight Departure Arrival Day
LX2160 11:55 08:00 Su, Th
VY1224 13:15 11:10 Su
LX2168 11:00 13:50 Mo
Flight Departure Arrival Day
LX2156 12:10 14:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX8246 11:25 15:15 Mo, Tu, Fr, Sa
EDW246 17:05 13:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2158 10:00 12:00 Su, Mo, Fr, Sa
GM100 11:30 13:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2150 15:40 17:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW6837 11:00 13:15 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
DE1162 18:00 13:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2752 11:55 13:55 We
LX2152 06:55 08:45 Mo, Tu, We, Th, Fr
VY8349 13:45 14:55 Mo, Tu, Th, Fr
AA8678 07:30 17:10 Mo
IB5847 13:45 14:50 Mo, Th
LX2154 17:25 19:15 Mo, Fr

Airports in Slovakia
Flight Departure Arrival Day
FR9512 PALMA DE MALLORCA 20:05 Tu

Airports in Spain
Flight Departure Arrival Day
VY3934 07:10 08:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR6567 21:20 21:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3936 16:10 17:10 Su, Mo, Th, Fr, Sa
UX4027 17:00 17:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX4025 08:55 09:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB5542 07:05 08:10 Mo, Fr
VY3938 20:55 21:55 Mo, Tu, Sa
IB5546 20:55 21:55 Tu
IB5544 16:10 17:00 Mo, Th
Flight Departure Arrival Day
IB8409 11:30 13:10 Th, Sa
Flight Departure Arrival Day
VY3918 21:25 22:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF4846 11:55 12:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX6037 11:55 12:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DL6746 11:55 12:40 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
KL3341 11:55 12:40 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
UX6073 18:45 19:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL3361 18:45 19:30 Su, Mo, Tu, We, Th
AF4840 18:45 19:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB5520 08:30 09:25 Tu, We, Th
EY4387 08:40 09:25 Tu, Fr
UX6007 08:40 09:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EY4304 11:55 12:40 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3902 07:05 08:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR6362 08:10 09:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK4589 11:55 12:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
QR5539 06:30 07:25 Su, Mo, Fr, Sa
VY3904 08:30 09:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3916 20:35 21:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
QR5518 20:35 21:30 Su, Tu, We
FR6368 05:45 23:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3912 17:05 18:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX6103 22:00 22:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX6071 15:30 16:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
JU7448 11:55 12:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EY7599 15:30 16:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EY4344 18:45 19:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR6578 14:40 15:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
EY4303 22:00 22:45 Su, Tu, We, Th, Sa
AF4787 08:40 09:25 Th, Fr
VY3920 22:40 23:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR2495 21:35 21:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3900 06:30 07:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3908 11:45 12:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3910 14:15 15:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3922 16:05 19:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
QR5514 21:30 22:20 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3914 15:35 18:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB5530 15:35 18:55 Su
QR3647 18:00 18:55 Fr, Sa
QR4768 22:40 23:35 Su, Mo, We, Th, Fr, Sa
QR5537 08:30 09:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR2896 12:00 13:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL3357 15:30 16:15 Mo, We, Th, Fr
AZ2412 15:30 16:15 Mo, We, Th, Fr
AM6807 15:30 16:15 Mo, We, Th, Fr
AF4844 15:30 16:15 Mo, We, Th, Fr
IB5518 07:05 08:00 Mo, Fr
QR3645 11:45 12:40 Mo
IB5516 06:30 07:20 Mo, Tu, We, Th, Fr
IB5524 11:45 12:40 Mo
IB5528 17:10 18:05 Mo
IB5532 20:35 21:30 Tu, We
IB5534 21:25 22:25 Tu, Th
VY3906 09:20 10:15 Mo, Tu, We, Th, Fr
IB5522 09:20 10:15 Mo, Tu, We, Th
QR3643 09:20 10:15 Mo, Tu, We, Th
LA5788 11:45 12:40 Mo
LA5860 14:15 17:15 Mo, Th, Fr
QR3678 17:10 18:05 Tu, We, Th
QR3646 14:15 14:50 Fr
IB5538 16:05 17:00 Th
QR3649 16:05 17:00 Th
LA5833 11:45 12:40 Fr
VY3924 23:15 00:10 We, Th
IB5536 22:40 23:35 We, Th, Fr
AF4834 22:00 22:45 We, Th
KL3363 22:00 22:45 We, Th
VY3944 03:00 12:25 Fr
Bilbao
Flight Departure Arrival Day
VOE3296 06:45 12:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX7505 17:40 18:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3932 22:10 23:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB5973 22:10 23:35 Su, Tu, We, Fr
QR5539 07:00 07:25 Su, Mo, Th, Fr, Sa
V73296 06:45 12:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3944 09:00 10:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB5552 09:00 10:25 Su, Mo
Flight Departure Arrival Day
VY3930 13:35 14:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB5540 13:35 14:20 Su, Mo, Th
UX5200 12:45 14:00 We, Fr
Ibiza
Flight Departure Arrival Day
IB8511 06:55 07:50 Tu, We, Th, Fr, Sa
IB8523 12:10 15:55 Su, Mo, Tu, We, Sa
UX1717 01:00 22:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
W2506 20:00 20:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB8529 20:50 19:35 Su, Mo, Tu
IB8521 18:10 18:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX1703 08:40 09:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB8517 09:40 10:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX1707 14:15 14:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
W2502 14:25 14:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX1719 00:50 01:30 Su, Mo, Tu, Th
IB8527 11:25 12:20 We, Th, Fr, Sa
UX1711 19:35 20:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
W2500 09:15 08:10 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AA8678 13:40 17:10 Mo, Sa
IB8515 17:10 20:15 Su, We
IB8519 17:10 17:55 Mo, Tu, We, Th, Fr
IB8207 23:50 00:35 Mo
IB8533 08:20 09:05 We, Sa
IB8525 21:10 21:30 Tu, We, Th, Fr, Sa
U21642 21:10 22:45 Tu
EW6902 15:00 15:45 We
IB8201 22:25 22:30 Fr
Flight Departure Arrival Day
AA8593 06:50 08:35 Fr
NT5100 08:45 18:35 Fr
Madrid
Flight Departure Arrival Day
AV6077 15:45 17:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LA5446 19:55 21:25 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF4806 14:35 15:55 Su, Mo, Tu, We, Th
AA8680 19:55 21:25 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX6067 14:35 15:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK9390 14:35 15:55 Su, Mo, Tu, We
UX6013 10:15 11:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AM6813 17:05 18:25 Su, Mo, We, Fr
I23918 07:10 08:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
I23912 15:45 17:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
BA7174 15:45 17:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LA7115 15:45 17:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
QR6587 18:45 20:10 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
UX6097 19:00 20:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF4802 19:00 20:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AM6814 19:00 20:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK9388 19:00 20:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
BA7160 19:55 21:25 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
AV6002 19:55 21:25 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
I23920 19:35 22:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Sa
KL3317 17:05 18:25 Su, Mo, We, Fr
AF4836 17:05 18:25 Su, Mo, We, Fr
UX6079 17:05 18:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LA1565 18:45 20:10 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
AV6106 18:45 20:10 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
EY4324 17:05 18:25 Su, Mo, We, Fr
QR6998 19:55 21:25 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB3922 18:50 20:20 Mo, Tu, Fr
EY4320 14:35 15:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB3912 15:45 17:10 Su, Tu, We, Th, Sa
I23914 11:20 12:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB3916 22:35 23:55 Su, We, Fr, Sa
AT9988 19:55 21:25 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR2051 14:20 09:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
I23916 22:35 23:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AV6157 22:35 23:55 Su, Tu, We, Fr, Sa
QR6996 22:35 23:55 Su, Tu, We, Fr, Sa
IB3918 07:15 08:35 Tu, We, Fr, Sa
I23922 18:55 20:20 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
AA8678 15:50 17:10 Tu, We, Th
QR6550 15:45 17:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR2053 16:50 17:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX6049 21:45 23:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SV6128 17:05 18:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR2061 20:25 21:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AA8681 22:35 23:55 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR5432 23:15 00:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
JU7459 10:15 11:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX6031 08:15 09:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AM6907 08:15 09:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EY4367 08:15 09:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
I23924 08:55 13:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB3924 09:25 10:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR5430 21:20 22:45 Su, We, Fr
AZ2446 17:05 18:25 Mo, We
AZ2444 14:35 15:55 Mo
DL6739 14:35 15:55 Mo, Tu
KL3333 19:00 20:20 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB3920 20:05 21:25 Tu, We
AV6112 11:20 12:45 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
QR6997 11:20 12:45 Mo, Tu, We, Th, Sa
BA7158 11:15 12:45 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF4800 10:15 11:35 Mo, Tu, Th, Fr
AM6952 10:15 11:35 Mo, Tu, Th, Fr, Sa
DL6756 10:15 11:35 Mo, Tu
EY4363 10:15 11:35 Mo, Tu, Th, Fr, Sa
AM6842 14:35 15:55 Mo
AA8677 15:45 17:10 Fr
AR7320 19:00 20:20 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL3351 14:35 15:55 Mo, Tu, We, Sa
RO9413 14:35 15:55 Mo
ME2079 17:05 18:25 Mo
UX6901 22:10 23:30 Tu
IB3914 11:20 12:40 Tu, We, Fr, Sa
FR2063 14:10 15:35 Tu, Th, Fr
AF4804 21:45 23:05 Tu, Th, Fr
AM6819 21:45 23:05 Tu, Th, Fr
EY4323 21:45 23:05 Tu, Th, Fr
KL3349 21:45 23:05 Tu, Th, Fr
EY4372 19:00 20:20 Th
FR3011 06:00 07:25 Th
I23970 22:50 00:10 Fr
VY5084 07:10 08:35 Fr
AA8593 07:10 08:35 Fr
IB502 20:05 21:25 Sa
Malaga
Flight Departure Arrival Day
VY3148 13:10 14:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
FR5677 19:55 14:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
QR3748 13:10 14:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR5730 06:15 07:40 We
IB5344 13:10 14:40 Mo, Th
UX5013 22:40 00:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Sa
IB5346 19:55 22:35 Tu, We, Th
VY3150 21:05 21:25 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
QR3750 21:05 21:25 Mo, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
VY3865 18:15 19:25 Tu, We, Th, Sa
IB5515 18:15 19:15 Tu, We, Th
VOE3590 07:15 17:55 Su, Tu, We, Fr
Flight Departure Arrival Day
VOE3346 10:45 12:05 Su
Flight Departure Arrival Day
VY3941 08:55 10:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR5893 22:35 00:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
VY3943 22:30 00:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
FR5272 14:30 14:45 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
IB5551 22:30 00:05 Su, Tu, We, Fr
IB5549 08:55 10:30 Su, Mo
UX5125 22:15 23:45 We, Th, Sa
VY3951 18:15 13:50 Tu, We, Th
Flight Departure Arrival Day
UX4008 08:55 09:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR7214 23:55 00:50 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
FR7372 15:50 15:10 Tu, Fr, Sa
VY3955 08:10 09:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB5559 08:10 09:15 Su, Mo, Tu, We, Th
VY3957 14:55 15:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB5561 14:55 15:50 Mo
IB8401 07:00 12:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX4014 16:55 17:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR8835 14:35 08:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3953 23:05 23:59 Mo, Tu, We, Th, Fr
IB8403 09:20 12:05 Mo, Fr
IB5557 23:05 23:55 Tu, We, Th
DL7500 10:15 15:50 We
IB8405 23:10 00:05 Fr
IB8211 20:15 21:25 Sa
Vigo
Flight Departure Arrival Day
IB8341 21:45 23:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AA8742 13:35 17:00 Fr
Flight Departure Arrival Day
IB5575 18:30 19:05 Mo, Tu, Th
FR1399 15:20 18:55 Su, Fr
VY3979 18:30 19:35 Su, Mo, Tu, Th, Fr
UX4032 08:50 09:50 We

Airports in Czech Republic
Prague
Flight Departure Arrival Day
EW4206 06:00 12:35 Su, Mo
QS1164 18:05 20:35 Su, Mo, We, Fr, Sa

Airports in Ukraine
Flight Departure Arrival Day
PS2285 17:50 20:50 Fr

Airports in Hungary
Flight Departure Arrival Day
FR4595 17:45 20:20 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
7O5152 17:00 19:40 Sa
W62383 18:25 21:15 Mo, We, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
W67895 19:25 22:20 Sa

Airports in Germany
Bremen
Flight Departure Arrival Day
FR3782 09:20 11:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW6829 18:30 21:20 Mo, Tu, Sa
LW6587 20:55 23:25 Fr
Flight Departure Arrival Day
EW4098 10:25 12:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR2038 18:25 11:55 Su, We, Th, Fr, Sa
EW6813 12:00 13:50 Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
FR8377 17:20 13:10 Su, Mo, Th, Sa
EW6803 10:10 12:50 Mo, Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
EW9584 06:05 11:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AA8548 07:50 20:15 Th
EW9586 15:50 18:40 Su, Mo, We, Th, Fr, Sa
DE1778 15:35 18:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW9582 11:55 14:55 Su
EW9580 15:30 15:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1514 05:50 08:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1516 16:50 18:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW9576 11:25 08:35 Su, Th, Sa
EW9578 11:30 17:50 Su, Mo, Th, Fr, Sa
EW9594 13:20 10:40 Su, Mo, Tu
EW9588 15:05 13:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1848 06:10 11:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW9574 12:55 14:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW9592 15:20 11:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1774 05:50 08:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
X32312 05:50 08:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Sa
X3312 05:50 08:02 Th
X32322 07:10 08:25 Fr, Sa
EW9590 11:25 18:20 Mo, Tu, We, Th, Fr
EW4844 06:45 09:10 Mo
EW4848 14:50 17:45 We
EW4846 14:30 16:55 We
EW4840 06:30 17:30 Fr
EW6901 09:40 11:55 Fr
Flight Departure Arrival Day
DE1772 05:10 06:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1504 05:05 15:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1506 04:45 06:50 Su, Mo, Sa
LH1158 13:05 15:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1510 07:10 09:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1502 04:45 06:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1498 07:45 19:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
X32128 05:40 07:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1530 09:05 11:10 Su, Sa
LH1152 10:40 12:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AC9396 10:40 12:25 Su, Mo, Th
UA9395 10:40 12:25 Su, Mo, Th
AC9240 13:05 15:10 Su, Mo
UA9365 13:05 15:10 Su, We, Fr
LH1154 16:15 18:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UA9321 16:15 18:20 Mo, Th
LH342 13:00 11:40 Tu, Th, Fr
DE1710 19:20 21:25 Sa
Flight Departure Arrival Day
FR9866 14:45 14:05 Su, Tu, We, Th, Sa
FR9832 20:10 22:10 Su, We, Th, Fr, Sa
FR4140 22:05 00:10 Mo, Th, Fr
FR4212 12:00 13:05 We
Flight Departure Arrival Day
DE1104 17:55 19:50 Th
Flight Departure Arrival Day
EW7580 08:35 14:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR9169 10:55 12:30 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW7588 15:00 08:50 Su, Mo, Tu, We, Th
EW7584 16:15 09:00 Su, Mo, Sa
DE1542 16:25 18:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1520 07:15 09:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW7590 08:05 18:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR2049 23:00 00:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW7586 14:30 08:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR7184 20:35 12:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW7582 10:50 12:40 Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
EW6851 03:40 06:10 Su, Mo, Tu, We, Sa
X32618 14:10 18:00 Th
X32314 04:50 19:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW3590 11:10 07:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW6853 18:00 20:30 We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
EW580 06:00 22:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW582 05:20 06:30 Su, Mo, Tu, Th, Fr, Sa
EW586 17:20 15:35 Su, Th, Fr, Sa
U23135 10:25 13:00 Su
EW596 18:10 20:30 Th
EW584 04:40 07:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR8668 15:45 21:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR8662 12:05 17:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW592 13:20 07:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR8664 06:00 08:15 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
FR7208 09:00 15:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR7212 16:30 23:45 Mo, Tu, We, Th
EW588 17:55 21:45 Mo, Tu, We, Th
EW578 20:25 21:20 Mo, Tu, Sa
EW598 19:20 19:15 Mo, Tu
EW6899 10:30 12:50 We
EW590 05:20 07:40 We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
FR8552 13:55 20:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Munich
Flight Departure Arrival Day
LH1794 06:00 17:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW1990 17:45 14:15 Su, Mo, Tu, We, Sa
LH1796 10:50 17:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1508 17:55 19:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW1992 11:10 14:05 Tu, We, Th, Fr, Sa
EW1786 12:05 13:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1512 05:50 08:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW1994 12:05 20:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3841 13:00 15:15 Mo, Tu, Th, Fr
EW1996 16:30 18:40 Mo
X32424 13:50 16:10 Fr
Flight Departure Arrival Day
EW6807 03:40 06:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR7281 09:40 12:00 Su, We
EW6823 19:20 13:20 Mo, We, Th, Fr, Sa
FR7248 21:45 00:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
FR2159 21:50 23:59 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR5402 16:30 17:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW6825 17:35 19:40 Su, Mo, We, Th, Fr, Sa
DE1034 16:05 18:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW6815 05:30 07:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW6817 11:10 19:10 Mo, Tu, Th
FR7927 12:20 09:05 Mo, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
EW6809 05:00 07:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW6839 17:15 19:40 Tu, We, Th
EW6901 08:35:00 11:55 Fr
Flight Departure Arrival Day
EW6819 10:20 13:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
EW2592 5:50 13:55 Su, Tu, We, Th, Fr
EW2582 11:00 09:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW2586 11:20 07:55 Su, Mo, We, Fr, Sa
EW2580 5:50 08:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW2584 17:50 19:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW2588 6:20 08:10 Su, Mo, We, Th, Fr, Sa
X32714 5:55 18:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1524 7:00 08:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW2590 12:50 20:25 Su, Mo, Th, Fr, Sa
EW2596 12:10 07:50 Su, Tu, We, Th, Sa
VY3441 21:30 14:55 Tu
Weeze
Flight Departure Arrival Day
FR9879 06:15 12:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FR6218 17:25 19:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

See also: Palma-de-Mallorca Airport - Departures
* Updated: 12.08.2022
** We don't guarantee the accuracy of flights information available from the service.